صفحه اصلیاقتصاد و بازرگانيدسته بندی نشدهده توصیه برای خبرنویسی اقتصادی و بازرگانی

ده توصیه برای خبرنویسی اقتصادی و بازرگانی

توصیه اول: از به کارگیری واژه های پیچیده اقتصادی خودداری کنید

توصیه دوم: واژه های اقتصادی را تعریف کنید

توصیه سوم: از ارقام به طور محدود استفاده کنید

توصیه چهارم: آمار را مقایسه کنید

توصیه پنجم: آمار را به گزارش تبدیل کنید

توصیه ششم: به جنبه های دیگر گزارش های اقتصادی هم توجه کنید

توصیه هفتم: به جنبه انسانی گزارش های اقتصادی توجه کنید

توصیه هشتم: اهمیت خبر برای مخاطبان را به آنها نشان دهید

توصیه نهم: در تهیه گزارش به استفاده از بیانیه های مطبوعاتی اکتفا نکنید

توصیه دهم: ایده های غیرمعمول و جدید برای گزارش های اقتصادی داشته باشید

 

بازگشت به بالا