صفحه اصلیده توصیه برای خبرنویسی اقتصادی و بازرگانی

ده توصیه برای خبرنویسی اقتصادی و بازرگانی

توصیه اول: از به کارگیری واژه های پیچیده اقتصادی خودداری کنید.

توصیه دوم: واژه های اقتصادی را تعریف کنید.

توصیه سوم: از ارقام به طور محدود استفاده کنید.

توصیه چهارم: آمار را مقایسه کنید.

توصیه پنجم: آمار را به گزارش تبدیل کنید.

توصیه ششم: به جنبه های دیگر گزارش های اقتصادی هم توجه کنید.

توصیه هفتم: به جنبه انسانی گزارش های اقتصادی توجه کنید.

توصیه هشتم: اهمیت خبر برای مخاطبان را به آنها نشان دهید.

توصیه نهم: در تهیه گزارش به استفاده از بیانیه های مطبوعاتی اکتفا نکنید.

توصیه دهم: ایده های غیرمعمول و جدید برای گزارش های اقتصادی داشته باشید.

 

بازگشت به بالا